ClanSell

اکانت کلش آف کلنز Happy با لول 600 و تان‌هان 60

تصویر زمین بازی کلش آف کلنز اکانت Happy با لول 600 و تان‌هان 60

مشخصات اکانت کلش آف کلنز Happy

 • لول: 600
 • تان‌هال: 60
 • جم: 60
 • کد: 3vIJvF8io
 • تعداد کارگر: 700
 • لول ملکه: 58
 • لول پادشاه: 50
 • لول واردن: 57
 • برای تغییر نام نیاز به 100 جم دارد.
 • سوپرسل آیدی متصل شده است.
 • تاریخ آگهی: 1399 / 8 / 10

توضیحات:

من باید این توضیحات را پر کنممن باید این توضیحات را پر کنممن باید این توضیحات را پر کنممن باید این توضیحات را پر کنممن باید این توضیحات را پر کنم